Přejít na obsah
Tábor Hutě

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky účasti

 1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a účastníky tábora se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými obdhodními podmínkami.

 2. K uzavření smluvního vztahu dochází doručením řádně vyplněné přihlášky (písemnou formou či elektroniky) pořadateli

 3. Platební podmínky – do dvou týdnů od zaslání přihlášky je požadována zálohová platba 2.500kč. Do 31.5. je požadován doplatek ceny tábora. Pokud se účastník přihlásí po 31.5. je požádována celá částka ceny tábora, a to do dvou týdnů od přihlášení.

 4. Storno poplatky – při zrušení účasti dítěte na táboře méně než 90 dnů před zahájením bude účtován stornovací poplatek 10% ceny, méně než 35 dnů před zahájením 30% ceny, méně než 15 dnů před zahájením 50% ceny, 1 den před zahájením a později 100% ceny. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře) může být storno nižší. Stornu se lze vyhnout zajištěním náhradníka.

 5. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky potvrzuje následující:

  1. Žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte jsem nezamlčel(a).

  2. Nemocné dítě si odvezu domů na vlastní náklady do 24 hodin po oznámení, a to bez nároku na vrácení peněz.

  3. Beru na vědomí, že při závažném a opakovaném porušování táborového řádu dítětem, bude rekreace dítěte přerušena a dítě si odvezu na vlastní náklady domů, a to bez nároku na vrácení peněz.

  4. Zavazuji se uhradit veškeré škody způsobené dítětem v průběhu rekreace.

 6. V důsledku tzv. Vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat (vč. vládních opatření a následné nemožnosti konání letních táborů), může dojít ke zrušení účasti ze strany pořadatele. V tomto případě má účastník nárok na vrácení uhrazené částky zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

 7. Zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele a zároveň uděluje souhlas k použití fotografií a videí pořízených v rámci konání tábora pro jeho prezentaci.

Zásady ochrany osobních údajů

Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Přihlášením dítěte udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@taborhute.cz.